Транскрипционный Словарь для Эффективного Изучения Английского

Для наших учеников, как детей, обучающихся онлайн и очно, так и взрослых студентов, мы подготовили транскрипционный словарь.

В этом словаре слова расположены не по алфавиту, а по транскрипционным знакам, отражающим их звучание.

Этот словарь полезен для поиска омонимов и омофонов, помогает восстановить написание слова по его произношению, улучшает запоминание правил чтения и демонстрирует, что в английском языке разные буквы могут передавать одинаковые звуки и наоборот.

 

æ

 


 

 

ˈæbsəluːt

 absolute

ˈæbsəluːtli

 absolutely

ˈæbsəns

 absence

ˈæbstrækt

 abstract

æd

 ad

æd

add 

ˌædəʊˈlɛsnt

 adolescent

ˈædɪd

 added

ˈædɪkwɪt

 adequate

ˈædvəkɪt

 advocate

ˈædvətaɪzɪŋ

 advertising

ˈædʌlt

adult 

ˈæfrɪkən

 African

ˈæfrɪkən-əˈmɛrɪkən

 African-American

ˈægrɪkʌlʧə

 agriculture

ˌægrɪˈkʌlʧərəl

 agricultural

ˌækəˈdɛmɪk

 academic

ˌækju(ː)ˈzeɪʃ(ə)n

 accusation

ˈækjʊrəsi

 accuracy

ˈækjʊrɪt

 accurate

ˈækjʊrɪtli

 accurately

ˈækʃ(ə)n

 action

ˈæksənt

 accent

ˈæksɛs

 access

ˈæksɪdənt

 accident

ækt

act 

ˈæktə

 actor

ˈæktɪv

 active

ˈæktɪvɪst

 activist

ækˈtɪvɪti

 activity

ˈæktɪvli

 actively

ˈæktrɪs

 actress

ˈækʧʊəl

 actual

ˈækʧʊəli

 actually

ˌækwɪˈzɪʃ(ə)n

 acquisition

ˈælaɪ

ally 

ˈælbəm

 album

ˈæli

 alley

ˌælɪˈgeɪʃ(ə)n

 allegation

ˈælkəhɒl

 alcohol

æmˈbæsədə

 ambassador

æmˈbɪʃ(ə)n

 ambition

æmˈbɪʃəs

 ambitious

ænd

and 

ænd/ɔː

 and/or

ˈænəlaɪz

 analyze

ˈænəlɪst

 analyst

ˈænɪməl

 animal

ˌænɪˈvɜːsəri

 anniversary

ˈænjʊəl

 annual

ˈænjʊəli

 annually

ˈænsɪstə

 ancestor

ænˈtɪsɪpeɪt

 anticipate

ˈæŋgə

 anger

ˈæŋgl

angle 

ˈæŋgri

 angry

ˈæŋkl

 ankle

ˈæŋkʃəs

 anxious

æŋˈzaɪəti

 anxiety

ˈæpl

apple 

ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n

 application

ˈærəb

 Arab

ˈærəʊ

 arrow

æs

 ass

æʃ

 ash

ˈæsɛt

 asset

ˈæsɪd

 acid

ˈæspɛkt

 aspect

æt

at 

ˈætɪtjuːd

 attitude

ˈætməsfɪə

 atmosphere

ˈætrɪbjuːt

 attribute

ˈævərɪʤ

average 

æz

as 

æθˈlɛtɪk

 athletic

ˈæθliːt

 athlete

  

 

ɑː

ɑː

 ah

  

ˈɑːftə

after 

ˈɑːftəˈnuːn

 afternoon

ˈɑːftəwəd

 afterward

ˈɑːgjuː

 argue

ˈɑːgjʊmənt

 argument

ˈɑːkɪtɛkt

 architect

ˈɑːkɪtɛkʧə

 architecture

ɑːm

 arm

ɑːmd

 armed

ˈɑːmi

 army

ˈɑːnsə

answer 

ɑːnt

 aunt

ɑːsk

 ask

ɑːt

art 

ˈɑːtɪˌfækt

 artifact

ˌɑːtɪˈfɪʃ(ə)l

 artificial

ɑːˈtɪkjʊlɪt

 articulate

ˈɑːtɪkl

 article

ˈɑːtɪst

 artist

ɑːˈtɪstɪk

 artistic

 

a

eye 

ˈaɪbraʊ

 eyebrow

ˈaɪðə

 either

aɪˈdɛntɪfaɪ

identify 

aɪˌdɛntɪfɪˈkeɪʃən

 identification

aɪˈdɛntɪkəl

 identical

aɪˈdɛntɪti

 identity

ˌaɪdɪˈɒləʤi

 ideology

aɪˈdɪə

 idea

aɪˈdɪə

idea 

aɪˈdɪəl

 ideal

ˌaɪdɪəˈlɒʤɪkəl

 ideological

ˈaɪən

iron 

ˈaɪərəni

 irony

ˈaɪərɪʃ

 Irish

aɪˈiː

 ie

ˈaɪkɒn

 icon

aɪl

 aisle

ˈaɪlənd

 island

ˈaɪlənd

island 

aɪˈrɒnɪkəli

 ironically

aɪs

 ice

ˈaɪsəleɪt

 isolate

ˈaɪsəleɪtɪd

 isolated

ˌaɪsəʊˈleɪʃən

 isolation

ˈaɪtəm

 item

 

ˈaʊə

 hour

ˈaʊə

 our

ˈaʊəz

 ours

ˌaʊəˈsɛlvz

 ourselves

ˈaʊtkʌm

 outcome

ˈaʊtdɔː

 outdoor

ˈaʊtə

 outer

ˈaʊtfɪt

 outfit

ˈaʊtlɛt

 outlet

ˈaʊtlaɪn

 outline

ˈaʊtpʊt

 output

ˌaʊtˈsaɪd

 outside

ˌaʊtˈsaɪdə

 outsider

aʊtˈstændɪŋ

 outstanding

aʊns

ounce 

aʊst

oust 

aʊt

out 


 


b

b

 

bɑː

bar 

bɑːn

 barn

ˈbɑːskɪt

basket 

ˈbɑːskɪtˌbɔːl

 basketball

bɑːθ

bath 

ˈbɑːθru(ː)m

 bathroom

ˈbɒðə

 bother

ˈbɒdi

body 

bæd

bad 

ˈbædli

 badly

bæg

 bag

bæk

 back

ˈbækgraʊnd

 background

ˌbækˈjɑːd

 backyard

bækˈtɪərɪə

 bacteria

ˈbæləns

balance 

ˈbælənst

 balanced

ˈbælət

ballot 

bæn

 ban

bænd

 band

bæŋk

 bank

ˈbæŋkə

 banker

ˈbæŋkɪŋ

 banking

ˈbæŋkrəptsi

 bankruptcy

ˈbærəl

 barrel

ˈbærɪə

 barrier

bæt

 bat

ˈbætəri

 battery

ˈbætl

 battle

ˈbætl

battle 

baɪ

 buy

baɪ

by 

baɪˈɒgrəfi

 biography

baɪˈɒləʤi

 biology

ˈbaɪbl

 Bible

ˈbaɪə

 buyer

ˈbaɪəs

 bias

ˌbaɪəʊˈlɒʤɪkəl

 biological

baɪk

 bike

baɪnd

 bind

ˈbaɪsɪkl

 bicycle

baɪt

bite 

bɒks

box 

bɒm

 bomb

ˈbɒmɪŋ

 bombing

bɒnd

 bond

ˈbɒrəʊ

borrow 

bɒs

 boss

ˈbɒtəm

bottom 

ˈbɒtl

 bottle

ˈbɒtl

bottle 

baʊ

 bow

ˈbaʊndəri

 boundary

baʊns

 bounce

bɔːd

 board

ˈbɔːdə

border 

bɔːl

 ball

bɔːl

ball 

bɔːn

 born

ˈbɔːrɪŋ

 boring

bɔɪ

 boy

bɔɪ

boy 

ˈbɔɪˌfrɛnd

 boyfriend

ˈbɔɪkɒt

boycott 

bɔɪl

 boil

beə

 bare

beə

 bear

ˈbeəli

 barely

beɪ

 bay

ˈbeɪbi

 baby

beɪk

 bake

beɪs

 base

ˈbeɪsbɔːl

 baseball

ˈbeɪsɪk

 basic

ˈbeɪsɪkəli

 basically

ˈbeɪsɪs

 basis

ˈbeɪsmənt

 basement

bəˈluːn

 balloon

bəˈnɑːnə

 banana

bəʊl

 bowl

bəʊld

 bold

bəʊlt

 bolt

bəʊn

bone 

ˈbəʊnəs

bonus 

bəʊst

 boast

bəʊt

 boat

bəʊθ

both 

bɜːd

bird 

ˈbɜːdn

 burden

bɜːn

 burn

ˈbɜːnɪŋ

 burning

bɜːst

 burst

bɜːθ

birth 

ˈbɜːθdeɪ

 birthday

bɛd

bed 

ˈbɛdru(ː)m

 bedroom

bɛg

 beg

bɛl

bell 

ˈbɛli

 belly

bɛlt

 belt

bɛnd

 bend

ˈbɛnɪfɪt

 benefit

bɛnʧ

 bench

ˈbɛri

bury 

bɛst

 best

bɛt

 bet

ˈbɛtə

 better

biː

 be

biː

 bee

biːf

 beef

ˈbiːɪŋ

 being

biːm

 beam

biːn

 bean

biːst

 beast

biːt

 beat

biːʧ

 beach

bɪd

 bid

bɪə

 beer

bɪəd

 beard

bɪˈfɔː

 before

bɪg

 big

bɪˈgɪn

 begin

bɪˈgɪnɪŋ

 beginning

bɪˈhɑːf

 behalf

bɪˈhaɪnd

 behind

bɪˈhaɪnd

behind 

bɪˈheɪv

 behave

bɪˈheɪvjə

 behavior

bɪˈheɪvjərəl

 behavioral

bɪˈjɒnd

 beyond

bɪˈkɒz

because 

bɪˈkʌm

 become

bɪl

bill 

bɪˈlɒŋ

belong 

bɪld

 build

ˈbɪldə

 builder

ˈbɪldɪŋ

 building

bɪˈləʊ

below 

bɪˈliːf

 belief

bɪˈliːv

 believe

ˈbɪljən

 billion

bɪˈniːθ

 beneath

bɪˈsaɪd

 beside

bɪˈsaɪdz

 besides

ˈbɪʃəp

 bishop

bɪt

 bit

ˈbɪtə

 bitter

bɪˈtreɪ

betray 

bɪˈtwiːn

between 

ˈbɪzi

 busy

ˈbɪznɪs

business 

ˈbɪznɪsmən

 businessman

ˈbjuːtəfʊl

 beautiful

ˈbjuːti

beauty 

bjʊəˈrəʊ

 bureau

blɑːst

 blast

blæk

black 

blæŋk

 blank

ˈblæŋkɪt

 blanket

blaɪnd

 blind

blɒk

block 

blɒnd

 blond

bleɪd

 blade

bleɪm

blame 

bləʊ

 blow

blɛnd

 blend

blɛs

 bless

ˈblɛsɪŋ

 blessing

bliːd

bleed 

blɪŋk

 blink

bluː

blue 

blʌd

blood 

ˈblʌdi

 bloody

brɑːnʧ

branch 

brænd

 brand

braɪd

 bride

braɪt

bright 

brɒnz

 bronze

braʊn

brown 

brɔːd

broad 

ˈbrɔːdkɑːst

broadcast 

breɪk

 brake

breɪk

 break

breɪn

brain 

breɪv

brave 

ˈbrəʊkə

 broker

ˈbrəʊkən

 broken

brɛd

bread 

ˈbrɛkfəst

 breakfast

brɛst

 breast

brɛθ

 breath

briːð

breathe 

ˈbriːðɪŋ

 breathing

briːf

 brief

briːf

brief 

ˈbriːfli

 briefly

briːz

 breeze

brɪʤ

bridge 

brɪk

 brick

ˈbrɪljənt

 brilliant

brɪŋ

bring 

ˈbrɪtɪʃ

 British

ˈbruːtl

 brutal

ˈbrʌðə

brother 

brʌʃ

 brush

buːð

 booth

buːm

 boom

buːst

 boost

buːt

boot 

bʊk

book 

bʊl

 bull

ˈbʊlɪt

 bullet

bʊʃ

 bush

ˈbʌbl

 bubble

ˈbʌdi

 buddy

ˈbʌʤɪt

 budget

bʌg

 bug

bʌk

 buck

ˈbʌkɪt

 bucket

bʌlb

 bulb

bʌlk

 bulk

bʌnʧ

 bunch

bʌs

 bus

bʌt

 but

bʌt

 butt

ˈbʌtə

butter 

ˈbʌtəflaɪ

 butterfly

ˈbʌtn

 button


 


d

dæd

 dad

ˈdeɪli

 daily

dæm

 dam

ˈdæmɪʤ

 damage

dæm

 damn

dɑːns

 dance

ˈdɑːnsə

 dancer

ˈdɑːnsɪŋ

 dancing

ˈdeɪnʤə

 danger

ˈdeɪnʤrəs

 dangerous

deə

 dare

dɑːk

 dark

ˈdɑːknɪs

 darkness

ˈdeɪtə

 data

ˈdeɪtəˌbeɪs

 database

deɪt

 date

ˈdɔːtə

 daughter

dɔːn

 dawn

deɪ

 day

dɛd

 dead

ˈdɛdlaɪn

 deadline

ˈdɛdli

 deadly

diːl

 deal

ˈdiːlə

 dealer

dɪə

 dear

dɛθ

 death

dɪˈbeɪt

 debate

ˈdeɪbriː

 debris

dɛt

 debt

ˈdeɪbuː

 debut

ˈdɛkeɪd

 decade

ˈdiːsnt

 decent

dɪˈsaɪd

 decide

dɪˈsɪʒən

 decision

dɛk

 deck

dɪˈkleə

 declare

dɪˈklaɪn

 decline

ˈdɛkəreɪt

 decorate

ˈdiːkriːs

 decrease

ˈdɛdɪkeɪt

 dedicate

diːm

 deem

diːp

 deep

ˈdiːpli

 deeply

dɪə

 deer

dɪˈfiːt

 defeat

dɪˈfɛnd

 defend

dɪˈfɛndənt

 defendant

dɪˈfɛndə

 defender

dɪˈfɛns

 defense

dɪˈfɛnsɪv

 defensive

ˈdɛfɪsɪt

 deficit

dɪˈfaɪn

 define

ˈdɛfɪnɪtli

 definitely

ˌdɛfɪˈnɪʃən

 definition

dɪˈgriː

 degree

dɪˈleɪ

 delay

dɪˈlɪbərɪtli

 deliberately

ˈdɛlɪkɪt

 delicate

dɪˈlaɪt

 delight

dɪˈlɪvə

 deliver

dɪˈlɪvəri

 delivery

dɪˈmɑːnd

 demand

dɪˈmɒkrəsi

 democracy

ˈdɛməkræt

 Democrat

ˌdɛməˈkrætɪk

 democratic

ˌdiːməˈgræfɪk

 demographic

ˈdɛmənstreɪt

 demonstrate

ˌdɛmənsˈtreɪʃən

 demonstration

dɪˈnaɪəl

 denial

dɛns

 dense

ˈdɛnsɪti

 density

dɪˈnaɪ

 deny

dɪˈpɑːt

 depart

dɪˈpɑːtmənt

 department

dɪˈpɑːʧə

 departure

dɪˈpɛnd

 depend

dɪˈpɛndənt

 dependent

dɪˈpɛndɪŋ

 depending

dɪˈpɪkt

 depict

dɪˈplɔɪ

 deploy

dɪˈpɒzɪt

 deposit

dɪˈprɛst

 depressed

dɪˈprɛʃən

 depression

dɛpθ

 depth

ˈdɛpjʊti

 deputy

dɪˈraɪv

 derive

dɪˈsɛnd

 descend

dɪsˈkraɪb

 describe

dɪsˈkrɪpʃən

 description

ˈdɛzət

 desert

dɪˈzɜːv

 deserve

dɪˈzaɪn

 design

dɪˈzaɪnə

 designer

dɪˈzaɪə

 desire

dɛsk

 desk

ˈdɛspərɪt

 desperate

ˈdɛspərɪtli

 desperately

dɪsˈpaɪt

 despite

dɪˈzɜːt

 dessert

ˌdɛstɪˈneɪʃən

 destination

dɪsˈtrɔɪ

 destroy

dɪsˈtrʌkʃən

 destruction

ˈdiːteɪl

 detail

ˈdiːteɪld

 detailed

dɪˈtɛkt

 detect

dɪˈtɛktɪv

 detective

dɪˌtɜːmɪˈneɪʃən

 determination

dɪˈtɜːmɪn

 determine

ˈdɛvəsteɪtɪŋ

 devastating

dɪˈvɛləp

 develop

dɪˈvɛləpə

 developer

dɪˈvɛləpɪŋ

 developing

dɪˈvɛləpmənt

 development

dɪˌvɛləpˈmɛntl

 developmental

dɪˈvaɪs

 device

ˈdɛvl

 devil

dɪˈvəʊt

 devote

ˌdaɪəˈbiːtiːz

 diabetes

ˈdaɪəgnəʊz

 diagnose

ˌdaɪəgˈnəʊsɪs

 diagnosis

ˈdaɪəlɒg

 dialogue

ˈdaɪəmənd

 diamond

ˈdaɪəri

 diary

ˈdɪkteɪt

 dictate

daɪ

 die

ˈdɪfə

 differ

ˈdɪfrəns

 difference

ˈdɪfrənt

 different

ˈdɪfrəntli

 differently

ˈdɪfɪkəlt

 difficult

ˈdɪfɪkəlti

 difficulty

dɪg

 dig

ˈdɪʤɪtl

 digital

ˈdɪgnɪti

 dignity

dɪˈlɛmə

 dilemma

dɪˈmɛnʃən

 dimension

dɪˈmɪnɪʃ

 diminish

ˈdaɪnɪŋ

 dining

ˈdɪnə

 dinner

dɪp

 dip

ˈdɪpləmæt

 diplomat

ˌdɪpləˈmætɪk

 diplomatic

dɪˈrɛkt

 direct

dɪˈrɛkʃən

 direction

dɪˈrɛktli

 directly

dɪˈrɛktə

 director

dɜːt

 dirt

ˈdɜːti

 dirty

ˌdɪsəˈbɪlɪti

 disability

dɪsˈeɪbld

 disabled

ˌdɪsəˈgriː

 disagree

ˌdɪsəˈpɪə

 disappear

ˌdɪsəˈpɔɪntɪd

 disappointed

ˌdɪsəˈpɔɪntmənt

 disappointment

dɪˈzɑːstə

 disaster

dɪsk

 disc

ˈdɪsɪplɪn

 discipline

dɪsˈkləʊz

 disclose

ˈdɪskaʊnt

 discount

dɪsˈkʌrɪʤ

 discourage

dɪsˈkɔːs

 discourse

dɪsˈkʌvə

 discover

dɪsˈkʌvəri

 discovery

dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃən

 discrimination

dɪsˈkʌs

 discuss

dɪsˈkʌʃən

 discussion

dɪˈziːz

 disease

dɪʃ

 dish

dɪsk

 disk

dɪsˈmɪs

 dismiss

dɪsˈɔːdə

 disorder

dɪsˈpleɪ

 display

dɪsˈpjuːt

 dispute

dɪˈzɒlv

 dissolve

ˈdɪstəns

 distance

ˈdɪstənt

 distant

dɪsˈtɪŋkt

 distinct

dɪsˈtɪŋkʃən

 distinction

dɪsˈtɪŋktɪv

 distinctive

dɪsˈtɪŋgwɪʃ

 distinguish

dɪsˈtrækt

 distract

dɪsˈtrɪbju(ː)t

 distribute

ˌdɪstrɪˈbjuːʃən

 distribution

ˈdɪstrɪkt

 district

dɪsˈtɜːb

 disturb

dɪsˈtɜːbɪŋ

 disturbing

daɪˈvɜːs

 diverse

daɪˈvɜːsɪti

 diversity

dɪˈvaɪd

 divide

dɪˈvaɪn

 divine

dɪˈvɪʒən

 division

dɪˈvɔːs

 divorce

diː-ɛn-eɪ

 DNA

dɒk

 dock

ˈdɒktə

 doctor

ˈdɒktrɪn

 doctrine

ˈdɒkjʊmənt

 document

ˌdɒkjʊˈmɛntəri

 documentary

dɒl

 doll

dəʊˈmeɪn

 domain

dəʊˈmɛstɪk

 domestic

ˈdɒmɪnənt

 dominant

ˈdɒmɪneɪt

 dominate

dəʊˈneɪt

 donate

dəʊˈneɪʃən

 donation

ˈdəʊnə

 donor

dɔː

 door

ˈdɔːweɪ

 doorway

dəʊs

 dose

dɒt

 dot

ˈdʌbl

 double

daʊt

 doubt

dəʊ

 dough

daʊn

 down

ˈdaʊntaʊn

 downtown

ˈdʌzn

 dozen

drɑːft

 draft

dræg

 drag

dreɪn

 drain

ˈdrɑːmə

 drama

drəˈmætɪk

 dramatic

drəˈmætɪk(ə)li

 dramatically

drɔː

 draw

ˈdrɔːə

 drawer

ˈdrɔːɪŋ

 drawing

drɛs

 dress

draɪd

 dried

drɪft

 drift

drɪl

 drill

drɪŋk

 drink

ˈdrɪŋkɪŋ

 drinking

draɪv

 drive

ˈdraɪvə

 driver

ˈdraɪvweɪ

 driveway

ˈdraɪvɪŋ

 driving

drɒp

 drop

draʊn

 drown

drʌg

 drug

drʌm

 drum

drʌŋk

 drunk

draɪ

 dry

dʌk

 duck

djuː

 due

dʌm

 dumb

dʌmp

 dump

ˈdjʊərɪŋ

 during

dʌʧ

 Dutch

ˈdjuːti

 duty

ˈdaɪɪŋ

 dying

daɪˈnæmɪk

 dynamic

daɪˈnæmɪks

 dynamics

ˈʤaɪənt

 giant

dɑːns

dance 

ˈdeɪnʤə

danger 

dɑːk

dark 

deɪt

date 

ˈdɔːtə

daughter 

dɛd

dead 

dɛf

deaf 

diːl

deal 

dɪə

dear 

dɪˈbeɪt

debate 

dɛt

debt 

dɪˈsaɪd

decide 

ˈdiːkriːs

decrease 

diːp

deep 

dɪˈfiːt

defeat 

dɪˈfɛnd

defend 

dɪˈfaɪn

define 

ˈdɛlɪkɪt

delicate 

dɪˈlɪvə

deliver 

dɪˈmɑːnd

demand 

ˈdɛmənstreɪt

demonstrate 

dɪˈnaʊns

denounce 

dɪˈnaɪ

deny 

dɪˈpɑːʧə

departure 

dɪˈpɛnd

depend 

dɪˈplɔɪ

deploy 

dɪˈprɛʃən

depression 

dɪsˈkraɪb

describe 

ˈdɛzət*

desert* 

dɪˈzaɪn

design 

dɪˈzaɪə

desire 

dɪsˈtrɔɪ

destroy 

ˈdiːteɪl

detail 

dɪˈvɛləp

develop 

dɪˈvaɪs

device 

ˈdaɪət

diet 

ˈdɪfə

differ 

ˈdɪfɪkəlt

difficult 

ˈdɪnə

dinner 

ˈdɪpləmæt

diplomat 

dɪˈrɛkt

direct 

dɜːt

dirt 

ˌdɪsəˈpɪə

disappear 

dɪsˈkʌvə

discover 

dɪsˈkʌs

discuss 

dɪˈziːz

disease 

dɪsk

disk 

dɪsˈmɪs

dismiss 

dɪsˈpjuːt

dispute 

ˈdɪstəns

distance 

dɪˈvaɪd

divide 

duː

do 

ˈdɒktə

doctor 

ˈdɒkjʊmənt

document 

dɒg

dog 

dɔː

door 

daʊt

doubt 

daʊn

down 

dreɪn

drain 

drɔː

draw 

driːm

dream 

drɪŋk

drink 

draɪv

drive 

drɒp

drop 

drʌg

drug 

draɪ

dry 

ˈdjʊərɪŋ

during 

dʌst

dust 

ˈdjuːti

duty 

 

ɜː

ˈɜːbən

 urban

ɜːʤ

urge 

ˈɜːli

 early

ɜːn

earn 

ˈɜːnɪŋz

 earnings

ɜːθ

earth 

ˈɜːθkweɪk

 earthquake

 

 

 

air 

ˈeəkrɑːft

 aircraft

ˈeəlaɪn

 airline

ˈeəpɔːt

 airport

ˈeəpleɪn

 airplane

ˈeərɪə

 area

 

ˈeɪbl

 able

eɪd

 aide

eɪd

aid 

eɪʤ

 age

ˈeɪʤənsi

agency 

ˈeɪʤənt

 agent

eɪdz

 AIDS

eɪˈliːt

 elite

ˈeɪliən

 alien

eɪm

aim 

ˈeɪnʤəl

 angel

ˈeɪnʃ(ə)nt

 ancient

ˈeɪʃ(ə)n

 Asian

eɪt

 eight

eɪtθ

 eighth

 

ɛ


ɛʤ

 edge

ˈɛdɪt

 edit

ˈɛdɪtə

 editor

ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən

 education

ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən

education 

ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃənl

 educational

ˈɛdju(ː)keɪt

 educate

ˈɛdju(ː)keɪtə

 educator

ˈɛfət

 effort

ˈɛfət

effort 

ɛg

egg 

ˈɛgəʊ

 ego

ˌɛkəˈlɒʤɪkəl

 ecological

ˈɛkəʊ

 echo

ˈɛksələnt

 excellent

ˈɛksəsaɪz

 exercise

ˌɛksɪˈbɪʃən

 exhibition

ˌɛksɪˈkjuːʃən

 execution

ˈɛksɪkjuːt

 execute

ˈɛksɪt

exit 

ˈɛkspɔːt

 export

ˈɛkspɔːt*

export* 

ˈɛkspɜːt

 expert

ˈɛkspɜːt

expert 

ˌɛkspɜːˈtiːz

 expertise

ˌɛkspɛkˈteɪʃən

 expectation

ɛksˌpɛrɪˈmɛntl

 experimental

ˌɛkspɪˈdɪʃən

 expedition

ˌɛksplɔːˈreɪʃən

 exploration

ˈɛksplɔɪt

 exploit

ˌɛkspləˈneɪʃən

 explanation

ɛksˈtɜːnl

 external

ˈɛkstrə

 extra

ˈɛkstrə

extra 

ˈɛkwɪti

 equity

ˈɛlbəʊ

 elbow

ˈɛldə

 elder

ˈɛldəli

 elderly

ˈɛlɪʤəbl

 eligible

ˈɛlɪfənt

 elephant

ˈɛlɪgənt

 elegant

ˈɛlɪmənt

 element

ˈɛlɪmənt

element 

ˌɛlɪˈmɛntəri

 elementary

ˈɛlɪveɪtə

 elevator

ɛls

 else

ˈɛlsˈweə

 elsewhere

ˈɛmbəsi

embassy 

ˈɛmfəsaɪz

 emphasize

ˈɛmfəsɪs

 emphasis

ˈɛmpaɪə

 empire

ˌɛmplɔɪˈiː

 employee

ˈɛmpti

 empty

ɛnd

end 

ˈɛnʤɪn

 engine

ˌɛnʤɪˈnɪə

 engineer

ˌɛnʤɪˈnɪərɪŋ

 engineering

ˈɛndlɪs

 endless

ˈɛnəʤi

 energy

ˈɛni

any 

ˈɛnɪˌbɒdi

 anybody

ˌɛniˈmɔː

 anymore

ˈɛnɪmi

 enemy

ˈɛnɪweə

 anywhere

ˈɛnɪweɪ

 anyway

ˈɛnɪwʌn

 anyone

ˈɛnɪθɪŋ

 anything

ˈɛntə

enter 

ˈɛntəpraɪz

 enterprise

ˌɛntəˈteɪn

entertain 

  ˌɛntəˈteɪnmənt

 entertainment

ˈɛntɪti

 entity

ˈɛntrəns

 entrance

ˈɛntri

 entry

ˈɛnvələʊp

 envelope

ˌɛpɪˈdɛmɪk

 epidemic

ˈɛpɪsəʊd

 episode

ˈɛrə

 error

ˈɛseɪ

 essay

ˈɛsns

 essence

ˈɛstɪmeɪtɪd

 estimated

ˈɛstɪmɪt

 estimate

ˈɛstɪmɪt

estimate 

ˈɛvə

ever 

ˈɛvɪdəns

 evidence

ˈɛvɪdəns

evidence 

ˈɛvɪdənt

 evident

ˈɛvri

 every

ˈɛvrɪbɒdi

 everybody

ˈɛvrɪdeɪ

 everyday

ˈɛvrɪweə

 everywhere

ˈɛvrɪwʌn

 everyone

ˈɛvrɪθɪŋ

 everything

ˈɛθɪkəl

 ethical

ˈɛθɪks

 ethics

ˈɛθnɪk

 ethnic

  

 

ə

 

əˈbændən

 abandon

əˈbaʊt

about 

əˈbɔːʃ(ə)n

 abortion

əbˈʤɛkʃən

 objection

əbˈʤɛktɪv

 objective

əˈbeɪ

obey 

əˈbɪlɪti

 ability

əˈbjuːs

 abuse

əˈbrɔːd

 abroad

əbˈsɔːb

 absorb

əbˈteɪn

 obtain

əˈbʌv

 above

əˈbʌv

above 

  əbˈzɜːv

 observe

əbˈzɜːv

observe 

əbˈzɜːvə

 observer

əˈdæpt

 adapt

əˈdæpt

adapt 

əˈdɒpʃ(ə)n

 adoption

əˈdɒpt

 adopt

əˈʤɛndə

 agenda

əˈdɪʃ(ə)n

 addition

əˈdɪʃənl

 additional

ədˈmaɪə

 admire

ədˈmɪnɪstə

 administer

ədˌmɪnɪsˈtreɪʃ(ə)n

 administration

ədˈmɪnɪstreɪtə

 administrator

ədˈmɪnɪstrətɪv

 administrative

ədˈmɪʃ(ə)n

 admission

ədˈmɪt

 admit

əˈdrɛs

 address

ədˈvɑːns

 advance

ədˈvɑːnst

 advanced

ədˈvɑːntɪʤ

 advantage

ədˈvaɪs

 advice

ədˈvaɪz

advise 

ədˈvaɪzə

 adviser

ədˈvɜːtɪsmənt

advertisement 

ədˈvɛnʧə

 adventure

əˈʤʌst

 adjust

əˈʤʌstmənt

 adjustment

əˈfɔːd

 afford

əˈfeə

 affair

əˈfɛkt

affect 

əˈfɛndə

 offender

əˈfɛns

 offense

əˈfɛnsɪv

 offensive

əˈfɪʃəl

 official

əˈfɪʃəli

 officially

əˈfreɪd

 afraid

əˈgəʊ

 ago

əˈgɛn

 again

əˈgɛnst

 against

əˈgɛnst

against 

əˈgrɛʃ(ə)n

 aggression

əˈgrɛsɪv

 aggressive

əˈgriː

agree 

əˈgriːmənt

 agreement

əˈhɛd

 ahead

əˈhɛd

ahead 

əˈkɒmədeɪt

 accommodate

əˈkɒmplɪʃ

 accomplish

əˈkɒmplɪʃmənt

 accomplishment

əˈkaʊnt

 account

əˈkaʊnt

account 

əˌkaʊntəˈbɪlɪti

 accountability

əˈkaʊntɪŋ

 accounting

əˈkɔːdɪŋ

 according

əˈkɔːdɪŋ (tuː)

according (to) 

əˈkeɪʒən

 occasion

əˈkeɪʒənl

 occasional

əˈkeɪʒnəli

 occasionally

əˈkɜː

 occur

əˈkjuːz

 accuse

əˈklɒk

 o'clock

əkˈnɒlɪʤ

 acknowledge

əˈkrɒs

 across

əkˈsɛləreɪt

 accelerate

əkˈsɛpt

 accept

əkˈsɛptəbl

 acceptable

əkˈsɛptəns

 acceptance

əkˈsɛsəbl

 accessible

əˈkʌmpəni

 accompany

əˈkwaɪə

 acquire

əˈlɑːm

 alarm

əˈlaɪəns

 alliance

əˈlaɪk

 alike

əˈlaɪv

 alive

əˈlɒŋ

along 

əˈlɒŋˈsaɪd

 alongside

əˈlaʊ

 allow

əˈləʊn

alone 

əˈlɛʤd

 alleged

əˈlɛʤdli

 allegedly

əˈljʊmɪnəm

 aluminum

əˈmaʊnt

 amount

əˈmaʊnt

amount 

əˈmeɪzɪŋ

 amazing

əˈmɛndmənt

 amendment

əˈmɛrɪkən

 American

əˈmɪd

 amid

əˈmʌŋ

 among

əˈnæləsɪs

 analysis

əˈnɒnɪməs

 anonymous

əˈnaʊns

 announce

əˈnaʊns

announce 

ənˈlɛs

 unless

ənˈtɪl

until 

əˈnʌðə

 another

əˈpɑːt

 apart

əˈpɑːtmənt

 apartment

əˈpærənt

 apparent

əˈpærəntli

 apparently

əˈpɒləʤaɪz

 apologize

əˈpɒləʤi

 apology

əˈpɒn

 upon

əˈpɒn

upon 

əˈpɔɪnt

 appoint

əˈpɔɪntmənt

 appointment

əˈpəʊnənt

 opponent

əˈpəʊz

 oppose

əˈpəʊzd

 opposed

əˈpiːl

 appeal

əˈpɪə

appear 

əˈpɪərəns

 appearance

əˈpɪnjən

 opinion

əˈplaɪ

apply 

əˈprɒksɪmɪtli

 approximately

əˈprəʊprɪɪt

 appropriate

əˈprəʊʧ

 approach

əˈprɛs

oppress 

əˌpriːʃɪˈeɪʃ(ə)n

 appreciation

əˈpriːʃɪeɪt

 appreciate

əˈpruːv

approve 

əˈpruːvəl

 approval

əˈraɪv

arrive 

əˈraɪvəl

 arrival

əˈraɪz

 arise

əˈraʊnd

around 

əˈreɪ

 array

əˈreɪnʤ

 arrange

əˈreɪnʤmənt

 arrangement

əˈrɛst

arrest 

əˈriːnə

 arena

əˈrɪʤənl

 original

əˈrɪʤɪnəli

 originally

əˈsaɪd

 aside

əˈsaɪn

 assign

əˈsaɪnmənt

 assignment

əˈsɔːlt

 assault

əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n

 association

əˈsəʊʃɪeɪtɪd

 associated

əˈsəʊʃɪɪt

 associate

əˈsɜːt

 assert

əˈsɛmbl

 assemble

əˈsɛmbli

 assembly

əˈsɛs

 assess

əˈsɛsmənt

 assessment

əˈsɪst

assist 

əˈsɪstəns

 assistance

əˈsɪstənt

 assistant

əˈsjuːm

 assume

əˈsliːp

 asleep

əsˈtrɒnəmə

 astronomer

əˈʃʊə

 assure

əˈsʌmpʃ(ə)n

 assumption

əˈtæk

attack 

əˈtæʧ

 attach

əˈtɒp

 atop

əˈtɜːni

 attorney

əˈtɛmpt

 attempt

əˈtɛnd

attend 

əˈtɛndəns

 attendance

əˈtɛnʃ(ə)n

attention 

əˈʧiːv

 achieve

əˈʧiːvmənt

 achievement

əˈtrækʃ(ə)n

 attraction

əˈtrækt

 attract

əˈtræktɪv

 attractive

əˈvɔɪd

avoid 

əˌveɪləˈbɪlɪti

 availability

əˈveɪləbl

 available

əˈwɔːd

award 

əˈweə

 aware

əˈweənəs

 awareness

əˈweɪ

 away

əˈweɪk

awake 

əˈweɪt

 await


 

f

fɑː

far 

ˈfɑːðə

 father

fɑːm

 farm

ˈfɑːmə

 farmer

fɑːst

 fast

ˈfɑːstə

 faster

ˈfæbrɪk

 fabric

ˈfækəlti

 faculty

fækt

fact 

ˈfæktə

 factor

ˈfæktəri

 factory

ˈfæmɪli

family 

fæn

 fan

fænˈtæstɪk

 fantastic

ˈfæntəsi

 fantasy

ˈfæʃən

 fashion

ˈfæsɪneɪtɪŋ

 fascinating

fæt

 fat

fɒg

fog 

faɪbə

 fiber

ˈfaɪə

 fire

faɪl

file 

faɪn

 fine

faɪˈnæns

finance 

faɪˈnænʃəl

 financial

faɪnd

 find

ˈfaɪndɪŋ

 finding

ˈfaɪnəli

 finally

ˈfaɪnl

 final

faɪt

fight 

ˈfaɪtə

 fighter

ˈfaɪtɪŋ

 fighting

faɪv

 five

ˈfɒləʊ

 follow

ˈfɒləʊɪŋ

 following

ˈfɒrɪd

 forehead

ˈfɒrɪn

 foreign

ˈfɒrɪnə

 foreigner

ˈfɒrɪst

forest 

ˈfɒstə

 foster

faʊnd

 found

ˈfaʊndə

 founder

faʊnˈdeɪʃən

 foundation

fɔː

 four

fɔː

for 

fɔːk

 fork

fɔːl

 fall

fɔːls

false 

fɔːlt

 fault

fɔːm

 form

ˈfɔːmæt

 format

ˈfɔːmə

 former

ˈfɔːmə

former 

fɔːˈmeɪʃən

 formation

ˈfɔːməl

 formal

ˈfɔːməli

 formerly

ˈfɔːmjʊlə

 formula

ˈfɔːrəm

 forum

fɔːs

force 

ˈfɔːʧən

 fortune

ˈfɔːti

 forty

ˈfɔːʧnɪtli

 fortunately

ˈfɔːwəd

 forward

fɔːθ

 forth

fɔːθ

 fourth

fəˈbɪd

 forbid

feə

 fair

feə

 fare

feə

fair 

ˈfeəli

 fairly

fəˈgɛt

 forget

fəˈgɪv

forgive 

feɪd

 fade

feɪl

 fail

ˈfeɪljə

 failure

feɪm

 fame

ˈfeɪməs

 famous

feɪnt

 faint

feɪs

 face

feɪt

 fate

ˈfeɪtl

 fatal

ˈfeɪvə

 favor

ˈfeɪvərəbl

 favorable

ˈfeɪvərɪt

 favorite

feɪz

 phase

feɪθ

 faith

fəˈmɪliə

 familiar

fəˈrɛvə

 forever

fəˈsɪlɪteɪt

 facilitate

fəˈsɪlɪti

 facility

fəˈtɒgrəfə

 photographer

fəˈtɒgrəfi

 photography

fəˈtiːg

 fatigue

fəʊk

 folk

ˈfəʊkəs

 focus

fəʊld

 fold

fəʊn

 phone

ˈfəʊtəgrɑːf

 photograph

ˈfəʊtəʊ

 photo

fɜː

 fur

ˈfɜːðəˈmɔː

 furthermore

fɜːm

 firm

fɜːm

firm 

ˈfɜːmli

 firmly

ˈfɜːnɪʧə

 furniture

fɜːst

 first

ˈfɜːtaɪl

fertile 

ˈfɛðə

 feather

ˈfɛðə

feather 

ˈfɛdərəl

 federal

ˈfɛləʊ

 fellow

ˈfɛmɪnɪst

 feminist

fɛns

 fence

ˈfɛstəvəl

 festival

fiː

 fee

fiːd

 feed

ˈfiːdbæk

 feedback

fiːl

 feel

fiːld

field 

ˈfiːlɪŋ

 feeling

ˈfiːmeɪl

 female

ˈfiːʧə

feature 

ˈfiːvə

 fever

fɪə

 fear

fɪəs

fierce 

ˈfɪfti

 fifty

ˈfɪfˈtiːn

 fifteen

fɪfθ

 fifth

ˈfɪgə

 figure

ˈfɪgə

figure 

fɪks

fix 

ˈfɪkʃən

 fiction

fɪkst

 fixed

fɪl

fill 

fɪˈlɒsəfi

 philosophy

ˌfɪləˈsɒfɪkəl

 philosophical

fɪlm

 film

ˈfɪltə

 filter

fɪˈnɒmɪnən

 phenomenon

ˈfɪnɪʃ

 finish

ˈfɪŋgə

finger 

fɪʃ

 fish

ˈfɪʃəmən

 fisherman

ˈfɪʃɪŋ

 fishing

ˈfɪskəl

 fiscal

fɪst

 fist

fɪt

fit 

ˈfɪtnɪs

 fitness

ˈfɪzɪkəl

 physical

ˈfɪzɪkəl

physical 

ˈfɪzɪkəli

 physically

ˈfɪzɪks

 physics

fɪˈzɪʃən

 physician

fjuː

 few

ˈfjuːə

 fewer

ˈfjuːnərəl

 funeral

ˈfjuːʧə

 future

fjʊəl

fuel 

flæg

 flag

flæʃ

 flash

flæt

 flat

flæt

flat 

flaɪ

 fly

ˈflaɪɪŋ

 flying

flaɪt

 flight

ˈflaʊə

 flour

ˈflaʊə

 flower

flɔː

floor 

fleɪm

 flame

ˈfleɪvə

 flavor

fləʊ

 flow

fləʊt

float 

ˈflɛksəbl

 flexible

ˌflɛksɪˈbɪlɪti

 flexibility

flɛʃ

 flesh

fliː

 flee

fliːt

 fleet

flɪp

 flip

ˈflu(ː)ɪd

 fluid

flʌd

 flood

ˈfræʤaɪl

 fragile

ˈfrægmənt

 fragment

ˈfrækʃən

 fraction

ˈfrænʧaɪz

 franchise

ˈfræŋkli

 frankly

ˈfraɪtn

frighten 

frɒm

 from

fraʊn

 frown

frɔːd

 fraud

freɪm

 frame

freɪm

frame 

ˈfreɪmwɜːk

 framework

freɪz

 phrase

ˈfrəʊzn

 frozen

frɛnd

 friend

frɛnd

friend 

ˈfrɛndli

 friendly

ˈfrɛndʃɪp

 friendship

frɛnʧ

 French

frɛʃ

 fresh

ˈfrɛʃmən

 freshman

friː

 free

ˈfriːdəm

 freedom

ˈfriːkwənsi

 frequency

ˈfriːkwənt

 frequent

ˈfriːkwəntli

 frequently

ˈfriːli

 freely

friːz

 freeze

fruːt

fruit 

frʌnt

 front

ˈfrʌntɪə

 frontier

frʌsˈtreɪʃən

 frustration

frʌsˈtreɪt

 frustrate

fuːd

 food

fuːl

fool 

fʊl

 full

ˈfʊli

 fully

fʊl-taɪm

 full-time

fʊt

 foot

ˈfʊtbɔːl

 football

fʌn

fun 

fʌnd

 fund

ˌfʌndəˈmɛntl

 fundamental

ˈfʌndɪŋ

 funding

ˈfʌni

 funny

ˈfʌŋkʃən

 function

ˈfʌŋkʃənl

 functional

 

g

ˈgɑːbɪʤ

 garbage

gɑːd

 guard

ˈgɑːdn

 garden

ˈgɑːdn

garden 

ˈgɑːlɪk

 garlic

gɒd

 God

gɒd

god 

ˈgæðə

 gather

ˈgæðərɪŋ

 gathering

ˈgæləksi

 galaxy

ˈgælən

gallon 

ˈgæləri

 gallery

gæŋ

gang 

gæp

 gap

ˈgærɑːʒ

 garage

ˌgærənˈtiː

 guarantee

gæs

gas 

ˈgæsəʊliːn

 gasoline

gaɪ

 guy

gaɪd

guide 

ˈgaɪdəns

 guidance

ˈgaɪdlaɪn

 guideline

gɒlf

 golf

geɪ

 gay

geɪm

 game

geɪn

gain 

geɪt

 gate

geɪz

 gaze

gəʊ

 go

gəʊl

goal 

gəʊld

 gold

ˈgəʊldən

 golden

gəʊst

 ghost

gəʊt

 goat

gɜːl

 girl

ˈgɜːlˌfrɛnd

 girlfriend

gɛs

 guess

gɛs

guess 

gɛst

 guest

gɛt

get 

gɪə

 gear

gɪft

 gift

gɪft

gift 

ˈgɪftɪd

 gifted

gɪlt

 guilt

ˈgɪlti

 guilty

gɪˈtɑː

 guitar

gɪv

 give

ˈgɪvn

 given

glɑːns

 glance

glɑːs

 glass

glæd

 glad

ˈglɔːri

 glory

ˈgləʊb

 globe

ˈgləʊbəl

 global

ˈgləʊbəl

global 

glɪmps

 glimpse

glʌv

 glove

grɑːnt

 grant

grɑːs

 grass

grɑːs

grass 

grɑːsp

 grasp

græb

 grab

ˌgrædjʊˈeɪʃən

 graduation

ˈgrædjʊəli

 gradually

ˈgrædjʊət

 graduate

grænd

 grand

ˈgrændˌfɑːðə

 grandfather

ˈgrænˌmʌðə

 grandmother

ˈgrænpeərənt

 grandparent

ˈgrænʧaɪld

 grandchild

ˈgrævɪti

 gravity

graʊnd

 ground

greɪ (greɪ)

gray (grey) 

greɪd

 grade

greɪn

 grain

greɪp

 grape

greɪs

 grace

greɪt

 great

ˈgreɪtfʊl

 grateful

ˈgreɪtɪst

 greatest

ˈgreɪtli

 greatly

greɪv

 grave

grəʊ

 grow

ˈgrəʊɪŋ

 growing

grəʊs

 gross

ˈgrəʊsəri

 grocery

grəʊθ

 growth

griːf

 grief

griːk

 Greek

griːn

 green

griːt

 greet

grɪn

 grin

grɪp

 grip

gruːp

 group

gʊd

good 

gʌn

 gun

gʌn

gun 

gʌt

 gut

ˈgʌvən

 govern

ˈgʌvən

govern 

ˈgʌvənə

 governor

ˈgʌvnmənt

 government

 

h

hɑː

 ha

hɑːd

 hard

hɑːd

hard 

ˈhɑːdli

 hardly

ˈhɑːdweə

 hardware

hɑːf

 half

ˌhɑːfˈweɪ

 halfway

hɑːm

 harm

ˈhɑːməni

 harmony

hɑːʃ

 harsh

hɑːt

 heart

hɑːt

heart 

ˈhɑːvɪst

 harvest

ˈhæbɪt

 habit

ˈhæbɪtæt

 habitat

hænd

 hand

hænd

hand 

ˈhændfʊl

 handful

ˈhændl

 handle

ˈhænsəm

 handsome

hæŋ

 hang

ˈhæpən

happen 

ˈhæpi

 happy

ˈhæpɪli

 happily

ˈhæpɪnɪs

 happiness

ˈhærəsmənt

 harassment

hæt

 hat

hæv

have 

ˈhæzəd

 hazard

haɪ

 hi

haɪ

 high

haɪd

hide 

ˈhaɪʤæk

hijack 

ˈhaɪə

 hire

haɪk

 hike

ˈhaɪˌlaɪt

 highlight

ˈhaɪli

 highly

haɪˈpɒθɪsɪs

 hypothesis

haɪt

 height

haɪ-tɛk

 high-tech

ˈhaɪweɪ

 highway

ˈhɒki

 hockey

ˈhɒlədeɪ

 holiday

ˈhɒləʊ

hollow 

ˈhɒrə

 horror

ˈhɒrəbl

 horrible

ˈhɒspɪtl

hospital 

ˈhɒstaɪl

 hostile

ˈhɒstɪʤ

hostage 

hɒt

 hot

haʊ

how 

haʊˈɛvə

 however

haʊs

house 

ˈhaʊshəʊld

 household

ˈhaʊzɪŋ

 housing

hɔːl

 hall

hɔːl

 haul

hɔːlt

halt 

ˈhɔːlweɪ

 hallway

ˈhɔːməʊn

 hormone

hɔːn

 horn

hɔːs

 horse

heə

hair 

heɪ

 hay

heɪ

 hey

heɪt

 hate

həˈraɪzn

 horizon

həʊl

 hole

həʊl

 whole

həʊl

hole 

həʊl

whole 

həʊld

 hold

ˈhəʊli

holy 

həʊm

 home

ˈhəʊmlænd

 homeland

ˈhəʊmlɪs

 homeless

ˈhəʊmˌwɜːk

 homework

həʊp

 hope

həʊp

hope 

ˈhəʊpfʊli

 hopefully

həʊst

 host

həʊˈtɛl

 hotel

hɜː

 her

hɜːb

 herb

hɜːˈsɛlf

 herself

hɜːt

 hurt

hɜːz

 hers

hɛd

 head

hɛd

head 

ˈhɛdeɪk

 headache

ˈhɛdˈkwɔːtəz

 headquarters

ˈhɛdlaɪn

 headline

hɛl

 hell

hɛˈləʊ

 hello

ˈhɛlɪkɒptə

 helicopter

ˈhɛlmɪt

 helmet

hɛlp

 help

ˈhɛlpfʊl

 helpful

hɛlθ

 health

hɛlθ

health 

ˈhɛlθi

 healthy

hɛlθ-keə

 health-care

hɛns

 hence

ˈhɛrɪtɪʤ

 heritage

ˈhɛvi

 heavy

ˈhɛvɪli

 heavily

ˈhɛvn

 heaven

ˈhɛzɪteɪt

 hesitate

hiː

 He

hiːl

 heal

hiːl

 heel

hiːt

heat 

ˈhɪdn

 hidden

hɪə

 hear

hɪə

 here

hɪə

hear 

hɪə

here 

ˈhɪərəʊ

 hero

ˈhɪərɪŋ

 hearing

hɪl

 hill

hɪm

him 

hɪmˈsɛlf

 himself

hɪnt

 hint

hɪp

 hip

hɪˈspænɪk

 Hispanic

hɪsˈtɒrɪk

 historic

hɪsˈtɒrɪkəl

 historical

hɪsˈtɒrɪkəli

 historically

hɪsˈtɔːrɪən

 historian

ˈhɪstəri

 history

hɪt

hit 

hɪz

 his

hju(ː)ˈmænɪti

 humanity

hjuːʤ

 huge

hjuːʤ

huge 

ˈhjuːmə

 humor

ˈhjuːmən

human 

hu(ː)ˈɛvə

 whoever

huː

 who

huːm

 whom

huːz

 whose

hʊk

 hook

 huh

hʌg

 hug

ˈhʌndrəd

 hundred

ˈhʌni

 honey

hʌnt

 hunt

ˈhʌntə

 hunter

ˈhʌntɪŋ

 hunting

ˈhʌŋgə

 hunger

ˈhʌŋgə

hunger 

ˈhʌŋgri

 hungry

ˈhʌri

 hurry

ˈhʌrɪkən

 hurricane

ˈhʌzbənd

 husband

ˈhʌzbənd

husband 

 

i:

i(ː)ˈkɒnəmi

 economy

i(ː)ˈkɒnəmɪst

 economist

i(ː)ˈkwɒlɪti

 equality

ˈiːgə

 eager

ˌiːkəˈnɒmɪk

 economic

ˌiːkəˈnɒmɪkəli

 economically

ˌiːkəˈnɒmɪks

 economics

ˈiːkəʊˌsɪstəm

 ecosystem

ˈiːkwəl

 equal

ˈiːkwəl

equal 

ˈiːkwəli

 equally

iː-meɪl

 e-mail

iːst

 east

ˈiːstən

 eastern

iːsˈθɛtɪk

 aesthetic

iːt

 eat

iːʧ

each 

ˈiːtɪŋ

 eating

ˌiːvəˈluːʃən

 evolution

ˈiːvən

 even

ˈiːvl

evil 

ˈiːvnɪŋ

 evening

iːz

 ease

ˈiːzi

 easy

ˈiːzɪli

 easily

 

ɪ

 

ɪˈdɪʃən

 edition

ɪə

 ear

ɪə

ear 

ˈɪərə

 era

ɪf

 if

ɪˈfɛkt

effect 

ɪˈfɛktɪv

 effective

ɪˈfɛktɪvli

 effectively

ɪˈfɛktɪvnəs

 effectiveness

ɪˈfɪʃənsi

 efficiency

ɪˈfɪʃənt

 efficient

ɪgˈnɔː

 ignore

ɪgˈzɑːmpl

 example

ɪgˈzækt

exact 

ɪgˈzæktli

 exactly

ɪgˈzæm

 exam

ɪgˈzæmɪn

 examine

ɪgˌzæmɪˈneɪʃən

 examination

ɪgˈzɒtɪk

 exotic

ɪgˈzɔːst

 exhaust

ɪgˈzɛkjʊtɪv

 executive

ɪgˈzɪbɪt

 exhibit

ɪgˈzɪst

 exist

ɪgˈzɪstəns

 existence

ɪgˈzɪstɪŋ

 existing

ɪkˈsaɪtɪd

 excited

ɪkˈsaɪtɪŋ

 exciting

ɪkˈsaɪtmənt

 excitement

ɪkˈsɛpʃən

 exception

ɪkˈsɛpt

 except

ɪkˈsɛsɪv

 excessive

ɪkˈsiːd

 exceed

ɪksˈkjuːs

 excuse

ɪksˈkluːd

 exclude

ɪksˈkluːsɪv

 exclusive

ɪksˈkluːsɪvli

 exclusively

ɪksˈpænd

 expand

ɪksˈpænd

expand 

ɪksˈpænʃən

 expansion

ɪksˈpəʊz

 expose

ɪksˈpəʊʒə

 exposure

ɪksˈpɛkt

 expect

ɪksˈpɛktɪd

 expected

ɪksˈpɛns

 expense

ɪksˈpɛnsɪv

 expensive

ɪksˈpɛrɪmənt

 experiment

ɪksˈpɪərɪəns

experience 

ɪksˈpɪərɪənst

 experienced

ɪksˈplɔː

 explore

ɪksˈpleɪn

 explain

ɪksˈpleɪn

explain 

ɪksˈpləʊd

 explode

ɪksˈpləʊʒən

 explosion

ɪksˈplɪsɪt

 explicit

ɪksˈprɛs

 express

ɪksˈprɛʃən

 expression

ɪksˈʧeɪnʤ

 exchange

ɪksˈʧeɪnʤ

exchange 

ɪksˈtɛnd

 extend

ɪksˈtɛndɪd

 extended

ɪksˈtɛnʃən

 extension

ɪksˈtɛnsɪv

 extensive

ɪksˈtɛnt

 extent

ɪksˈtrɔːdnri

 extraordinary

ɪksˈtriːm

 extreme

ɪksˈtriːm

extreme 

ɪksˈtriːmli

 extremely

ɪˈkweɪʃən

 equation

ɪˈkweɪt

equate 

ɪˈkwɪp

 equip

ɪˈkwɪpmənt

 equipment

ɪˈkwɪpmənt

equipment 

ɪˈkwɪvələnt

 equivalent

ɪl

 ill

ɪl

ill 

ɪˈlæbərɪt

 elaborate

ɪˈlæstɪk

elastic 

ˈɪləstreɪt

 illustrate

ɪˈlɛkʃən

 election

ɪˈlɛkt

 elect

ɪlɛkˈtrɒnɪk

 electronic

ɪlɛkˈtrɒnɪks

 electronics

ɪˈlɛktrɪk

 electric

ɪˈlɛktrɪkəl

 electrical

ɪlɛkˈtrɪsɪti

 electricity

ɪlɛkˈtrɪsɪti

electricity 

ɪˈlɛvn

 eleven

ɪˈliːgəl

 illegal

ɪˈlɪmɪneɪt

 eliminate

ˈɪlnɪs

 illness

ɪˈluːʒən

 illusion

ɪˈmæʤɪn

 imagine

ɪˈmæʤɪn

imagine 

ɪˌmæʤɪˈneɪʃən

 imagination

ɪmˈbærəst

 embarrassed

ɪmˈbreɪs

 embrace

ɪˈməʊʃən

 emotion

ɪˈməʊʃənl

 emotional

ɪˈməʊʃənli

 emotionally

ɪˈmɜːʤ

 emerge

ɪˈmɜːʤənsi

emergency 

ɪˈmɜːʤɪŋ

 emerging

ɪˈmiːdiət

 immediate

ɪˈmiːdiətli

 immediately

ˈɪmɪʤ

 image

ˌɪmɪˈgreɪʃən

 immigration

ˈɪmɪgrənt

 immigrant

ɪˈmɪʃən

 emission

ɪˈmjuːn

 immune

ˈɪmpækt

 impact

ɪmˈpɒsəbl

 impossible

ˈɪmpɔːt

 import

ˈɪmpɔːt*

import* 

ɪmˈpɔːtəns

 importance

ɪmˈpɔːtənt

 important

ɪmˈpɔːtəntli

 importantly

ɪmˈpəʊz

 impose

ɪmˈplaɪ

 imply

ɪmˈplɔɪ

 employ

ɪmˈplɔɪə

 employer

ɪmˈplɔɪmənt

 employment

ˌɪmplɪˈkeɪʃən

 implication

ˈɪmplɪmənt

 implement

ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃən

 implementation

ˈɪmprɛs

 impress

ɪmˈprɛʃən

 impression

ɪmˈprɛsɪv

 impressive

ɪmˈpruːv

 improve

ɪmˈpruːvd

 improved

ɪmˈpruːvmənt

 improvement

ˈɪmpʌls

 impulse

ɪn

 in

ɪˈnækt

 enact

ɪˈnɔːməs

 enormous

ɪnˈdɔːs

 endorse

ɪnˈʤɔɪ

 enjoy

ˈɪnʤə

 injure

ˈɪnʤəri

 injury

ˈɪndəstri

 industry

ˈɪndɛks

 index

ɪnˈʤɛkt

inject 

ɪnˈdiːd

 indeed

ɪnˈdɪʤɪnəs

 indigenous

ˈɪndiən

 Indian

ˌɪndɪˈkeɪʃən

 indication

ˈɪndɪkeɪt

 indicate

ˈɪndɪkeɪt

indicate 

ˈɪndɪkeɪtə

 indicator

ˌɪndɪˈpɛndəns

 independence

ˌɪndɪˈpɛndənt

 independent

ˌɪndɪˈvɪdjʊəl

individual 

ɪnˈdjʊə

 endure

ɪnˈdʌstrɪəl

 industrial

ˈɪnə

 inner

ɪˈneɪbl

 enable

ˈɪnəsənt

 innocent

ˌɪnəʊˈveɪʃən

 innovation

ɪnˈɛvɪtəbl

 inevitable

ɪnˈɛvɪtəbli

 inevitably

ɪnˈfɔːm

 inform

ɪnˈfɔːml

 informal

ɪnˈfɔːs

 enforce

ɪnˈfɔːs

enforce 

ɪnˈfɔːsmənt

 enforcement

ˌɪnfəˈmeɪʃən

 information

ˈɪnfənt

 infant

ɪnˈfɛkʃən

 infection

ɪnˈfɛkt

infect 

ɪnˈfleɪʃən

 inflation

ˈɪnflʊəns

 influence

ˌɪnflʊˈɛnʃəl

 influential

ˈɪnfrəˌstrʌkʧə

 infrastructure

ɪnˈgeɪʤ

 engage

ɪnˈgeɪʤmənt

 engagement

ɪnˈgriːdiənt

 ingredient

ɪnˈhɑːns

 enhance

ɪnˈhɛrɪt

 inherit

ɪnˈhɪərənt

 inherent

ɪˈnɪʃəl

 initial

ɪˈnɪʃəli

 initially

ɪˈnɪʃɪətɪv

 initiative

ɪˈnɪʃɪɪt

 initiate

ɪnˈkaʊntə

 encounter

ɪnˈkɔːpərɪt

 incorporate

ɪnˈkluːd

 include

ɪnˈkluːdɪŋ

 including

ɪnˈkrɛdəbl

 incredible

ɪnˈkrɛdəbli

 incredibly

ˈɪnkriːs

 increase

ɪnˈkriːsɪŋ

 increasing

ɪnˈkriːsɪŋli

 increasingly

ɪnˈkriːst

 increased

ˈɪnkʌm

 income

ɪnˈkʌrɪʤ

 encourage

ɪnˈkʌrɪʤɪŋ

 encouraging

ɪnˈkwaɪəri

 inquiry

ˈɪnmeɪt

 inmate

ɪnˈnɒvətɪv

 innovative

ˈɪnpʊt

 input

ɪnˈrəʊl

 enroll

ɪnˈsaɪd

 inside

ˈɪnsaɪt

 insight

ɪnˈseɪn

insane 

ˈɪnsət

 insert

ˈɪnsɛkt

 insect

ɪnˈsɛntɪv

 incentive

ˈɪnsɪdənt

 incident

ˈɪnsɪdənt

incident 

ɪnˈsɪst

 insist

ɪnˈspaɪə

 inspire

ˌɪnspəˈreɪʃən

 inspiration

ɪnˈspɛkʃən

 inspection

ɪnˈspɛkt

inspect 

ɪnˈspɛktə

 inspector

ɪnˈstɔːl

 install

ˌɪnstəˈleɪʃən

 installation

ˈɪnstəns

 instance

ˈɪnstənt

 instant

ˈɪnstəntli

 instantly

ɪnˈstɛd

 instead

ˈɪnstɪŋkt

 instinct

ˌɪnstɪˈtjuːʃən

 institution

ˌɪnstɪˈtjuːʃən(ə)l

 institutional

ˈɪnstrʊmənt

 instrument

ɪnˈstrʌkʃən

 instruction

ɪnˈstrʌkʃənl

 instructional

ɪnˈstrʌkt

 instruct

ɪnˈstrʌktə

 instructor

ɪnˈʃʊə

 ensure

ɪnˈʃʊərəns

 insurance

ɪnˈʃʊərəns

insurance 

ˈɪnsʌlt*

insult* 

ɪnʧ

inch 

ɪnˈtækt

 intact

ɪnˈtaɪə

 entire

ɪnˈtaɪəli

 entirely

ɪnˈtaɪtl

 entitle

ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl

 international

ˌɪntə(ː)ˈvɛnʃən

 intervention

ˌɪntəˈfɪə

 interfere

ˌɪntəˈfɪə

interfere 

ˈɪntəˌnɛt

 Internet

ˌɪntərˈækʃən

 interaction

ˌɪntərˈækt

 interact

ˌɪntəˈrʌpt

 interrupt

ˈɪntəvəl

 interval

ˈɪntəvjuː

 interview

ɪnˈtɜːnl

 internal

ɪnˈtɜːprɪt

 interpret

ɪnˌtɜːprɪˈteɪʃən

 interpretation

ɪnˈtɛgrɪti

 integrity

ɪnˈtɛlɪʤəns

 intelligence

ɪnˈtɛlɪʤənt

 intelligent

ɪnˈtɛnd

 intend

ɪnˈtɛns

 intense

ɪnˈtɛns

intense 

ɪnˈtɛnʃən

 intention

ɪnˈtɛnsɪti

 intensity

ɪnˈtɛnt

 intent

ɪnˈtɪərɪə

 interior

ˌɪntɪˈgreɪʃən

 integration

ˈɪntɪgreɪt

 integrate

ˈɪntɪgreɪtɪd

 integrated

ˌɪntɪˈlɛktjʊəl

 intellectual

ˈɪntɪmɪt

 intimate

ˌɪntrəˈdjuːs

 introduce

ˌɪntrəˈdʌkʃən

 introduction

ˈɪntrɪst

 interest

ˈɪntrɪst

interest 

ˈɪntrɪstɪd

 interested

ˈɪntrɪstɪŋ

 interesting

ˈɪntuː

 into

ˈɪntuː

into 

ɪnˈvaɪərənmənt

 environment

ɪnˌvaɪərənˈmɛntl

 environmental

ɪnˈvaɪt

 invite

ɪnˈvɒlv

 involve

ɪnˈvɒlvd

 involved

ɪnˈvɒlvmənt

 involvement

ɪnˈveɪd

 invade

ɪnˈveɪʒən

 invasion

ˈɪnvəntri

 inventory

ɪnˈvɛnʃən

 invention

ɪnˈvɛnt

invent 

ɪnˈvɛst

 invest

ɪnˈvɛstə

 investor

ɪnˌvɛstɪˈgeɪʃən

 investigation

ɪnˈvɛstɪgeɪt

 investigate

ɪnˈvɛstɪgeɪtə

 investigator

ɪnˈvɛstmənt

 investment

ɪˈnʌf

 enough

ˌɪnvɪˈteɪʃən

 invitation

ɪnˈvɪzəbl

 invisible

ɪnˈvɪʒən

 envision

ɪnˈθjuːzɪæzm

 enthusiasm

ˈɪŋglɪʃ

 English

ɪˈrɑːki

 Iraqi

ɪˈreɪz

erase 

ɪˈsɛnʃəl

 essential

ɪˈsɛnʃəli

 essentially

ɪsˈkeɪp

 escape

ɪsˈpɛʃəli

especially 

ɪsˈtæblɪʃ

 establish

ɪsˈtæblɪʃ

establish 

ɪsˈtæblɪʃmənt

 establishment

ɪsˈteɪt

 estate

ˈɪʃuː

 issue

ɪt

it 

ɪˈtæliən

 Italian

ɪts

 its

ɪtˈsɛlf

 itself

ɪtˈsɛtrə

 etc

ɪˌvæljʊˈeɪʃən

 evaluation

ɪˈvæljʊeɪt

 evaluate

ɪˈvæpəreɪt

evaporate 

ɪˈvɒlv

 evolve

ɪˈvɛnt

 event

ɪˈvɛnt

event 

ɪˈvɛnʧəli

 eventually

ˈɪzlɑːm

 Islam

ɪzˈlæmɪk

 Islamic

ɪzˈreɪli

 Israeli

 

j

jɑːd

 yard

jɑː t

yacht

jɔː

 your

jɔːˈsɛlf

 yourself

jɔːz

yours

jeə

 yeah

jɛl

 yell

ˈjɛləʊ

 yellow

jɛs

yes 

ˈjɛstədeɪ

 yesterday

jɛt

yet 

jiːld

 yield

jɪə

 year

ju(ː)ˈtɪlɪti

 utility

juː

 You

juːˈnaɪt

 unite

juːˈniːk

 unique

ˈjuːnɪfɔːm

 uniform

ˈjuːnɪt

 unit

ˈjuːnɪti

 unity

ˈjuːnɪvɜːs

 universe

ˌjuːnɪˈvɜːsəl

 universal

ˌjuːnɪˈvɜːsɪti

 university

ˈjuːnjən

 union

ˈjuːsfʊl

 useful

ˈjuːtɪˌlaɪz

 utilize

juːz

 use

juːzd

 used

ˈjuːzə

 user

ˈjuːʒʊəl

 usual

ˈjuːʒʊəli

 usually

juːθ

 youth

ˌjʊərəˈpi(ː)ən

 European

jʊˈnaɪtɪd

 United

jʌŋ

 young

ˈjʌŋstə

 youngster

 

ʤ

ˈʤɛndə

 gender

ʤiːn

 gene

ˈʤɛnərəl

 general

ˈʤɛnərəli

 generally

ˈʤɛnəreɪt

 generate

ˌʤɛnəˈreɪʃən

 generation

ˈʤɛnərəs

 generous

ʤɪˈnɛtɪk

 genetic

ˈʤiːniəs

 genius

ˈʤɛntl

 gentle

ˈʤɛntlmən

 gentleman

ˈʤɛntli

 gently

ˈʤɛnjʊɪn

 genuine

ˈʤɜːmən

 German

ˈʤɛsʧə

 gesture

ʤɪm

 gym

ˌʤæpəˈniːz

 Japanese

ʤɑː

 jar

ʤɔː

 jaw

ʤæz

 jazz

ʤiːnz

 jeans

ʤɛt

 jet

ʤuː

 Jew

ˈʤuːəlri

 jewelry

ˈʤu(ː)ɪʃ

 Jewish

ˈʤɜːnl

 journal

ˈʤɜːnəlɪzm

 journalism

ˈʤɜːnəlɪst

 journalist

ˈʤɜːni

 journey

ˈʤʌʤmənt

 judgment

ʤu(ː)ˈdɪʃəl

 judicial

ʤuːs

 juice

ˈʤʌŋgl

 jungle

ˈʤuːnjə

 junior

ˌʤʊərɪsˈdɪkʃən

 jurisdiction

ˈʤʊərə

 juror

ʤʌst

 just

ˈʤʌstɪs

 justice

ˈʤʌstɪfaɪ

 justify

ˈʤɛnərəl

general 

ˈʤækɪt

jacket 

ʤeɪl

jail 

ˈʤuːəl

jewel 

ʤɒb

job 

ʤɔɪn

join 

ʤɔɪnt

joint 

ʤəʊk

joke 

ʤɔɪ

joy 

ˈʤʌʤ

judge 

ʤʌmp

jump 

ˈʤʊəri

jury 

ʤʌst

just 

 

k

kɑː

car 

ˈkɑːbən

 carbon

ˈkɑːbəʊˈhaɪdreɪt

 carbohydrate

kɑːd

card 

ˈkɑːgəʊ

 cargo

kɑːm

 calm

ˈkɑːpɪt

 carpet

kɑːst

 cast

kɑːt

 cart

kɑːˈtuːn

 cartoon

kɑːv

 carve

kæb

 cab

ˈkæbɪn

 cabin

ˈkæbɪnɪt

 cabinet

ˈkæbɪnɪt

cabinet 

ˈkælɪndə

 calendar

ˌkælkjʊˈleɪʃən

 calculation

ˈkælkjʊleɪt

 calculate

ˈkæmərə

 camera

kæmp

camp 

kæmˈpeɪn

 campaign

ˈkæmpəs

 campus

kæn

 can

ˈkændi

 candy

ˈkændɪdɪt

 candidate

ˈkændl

 candle

ˈkænsə

 cancer

ˈkænsəl

 cancel

ˈkænvəs

 canvas

ˈkæp

 cap

ˈkæpɪtl

 capital

ˈkæpʧə

 capture

ˈkæptɪn

 captain

ˈkærət

 carrot

ˈkæri

carry 

ˈkærɪʤ

carriage 

ˈkærɪə

 carrier

ˈkærɪktə

 character

ˈkærɪktə

character 

ˈkærɪktəraɪz

 characterize

ˌkærɪktəˈrɪstɪk

 characteristic

kæʃ

 cash

kæt

cat 

kæʧ

 catch

ˈkætəlɒg

 catalog

ˈkætɪgəri

 category

ˈkætl

 cattle

ˈkæʒjʊəl

 casual

ˈkæʒjʊəlti

 casualty

ˈkæθəlɪk

 Catholic

ˈkɒfi

 coffee

ˈkɒgnɪtɪv

 cognitive

kaɪnd

kind 

ˈkɒlə

 collar

ˈkɒləm

 column

ˈkɒləmnɪst

 columnist

ˈkɒləni

 colony

kɒˈlɛktɪv

 collective

ˈkɒliːg

 colleague

ˈkɒlɪʤ

 college

ˈkɒmbæt

 combat

ˈkɒmbaɪn

 combine

ˌkɒmbɪˈneɪʃən

 combination

ˈkɒmən

 common

ˈkɒmənli

 commonly

ˈkɒmɛnt

 comment

ˈkɒmɛnt

comment 

ˈkɒmɪdi

 comedy

ˈkɒmpaʊnd

 compound

ˈkɒmpərəbl

 comparable

ˌkɒmpəˈzɪʃən

 composition

ˌkɒmpɛnˈseɪʃən

 compensation

ˌkɒmpɪˈtɪʃən

 competition

ˈkɒmplɛks

 complex

ˈkɒmplɪkeɪtɪd

 complicated

ˈkɒmprəmaɪz

 compromise

ˈkɒmprəmaɪz

compromise 

ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv

 comprehensive

ˈkɒndʌkt

 conduct

ˈkɒnfərəns

 conference

ˈkɒnfɪdənt

 confident

ˈkɒnflɪkt

 conflict

ˌkɒnfrʌnˈteɪʃən

 confrontation

ˈkɒnkriːt

 concrete

ˈkɒnsə(ː)t

 concert

ˌkɒnsə(ː)ˈveɪʃən

 conservation

ˈkɒnʃəns

 conscience

ˌkɒnsənˈtreɪʃən

 concentration

ˈkɒnsəntreɪt

 concentrate

ˈkɒnʃəs

 conscious

ˈkɒnʃəsnɪs

 consciousness

ˈkɒnsɛpt

 concept

ˈkɒnsɪkwəns

 consequence

ˈkɒnsɪkwəntli

 consequently

ˈkɒnstənt

 constant

ˈkɒnstəntli

 constantly

ˌkɒnstɪˈtjuːʃən

 constitution

ˌkɒnstɪˈtjuːʃənl

 constitutional

ˈkɒnstɪtjuːt

 constitute

ˈkɒntækt

 contact

ˈkɒntɛkst

 context

ˈkɒntɛmpleɪt

 contemplate

ˈkɒntɛnt

 content

ˈkɒntɛst

 contest

ˈkɒntɪnənt

 continent

ˈkɒntɪnənt

continent 

ˈkɒntrɑːst

 contrast

ˈkɒntrækt

 contract

ˌkɒntrəˈvɜːʃəl

 controversial

ˈkɒntrəvɜːsi

 controversy

ˌkɒntrɪˈbjuːʃən

 contribution

ˌkɒnvəˈseɪʃən

 conversation

ˈkɒnvɜːt

 convert

ˈkɒnvɪkt

 convict

ˈkɒŋgrɛs

 Congress

kɒŋˈgrɛʃənl

 congressional

kɒp

 cop

ˈkɒpi

 copy

ˈkɒrɪdɔː

 corridor

ˌkɒrɪˈleɪʃən

 correlation

ˌkɒrɪsˈpɒndənt

 correspondent

kɒst

cost 

ˈkɒstjuːm

 costume

ˈkɒstli

 costly

ˈkɒtɪʤ

 cottage

ˈkɒtn

 cotton

kaʊ

cow 

ˈkaʊns(ə)l

 council

ˈkaʊns(ə)l

 counsel

ˈkaʊns(ə)lə

 counselor

ˈkaʊns(ə)lɪŋ

 counseling

kaʊnt

count 

ˈkaʊntə

 counter

ˈkaʊntəpɑːt

 counterpart

ˈkaʊnti

 county

kaʊʧ

 couch

kɔː

 core

kɔːd

 cord

kɔːk

cork 

kɔːl

 call

kɔːn

corn 

ˈkɔːnə

 corner

ˈkɔːnə

corner 

ˌkɔːpəˈreɪʃən

 corporation

ˈkɔːpərɪt

 corporate

kɔːs

 course

kɔːt

court 

ˈkɔːtrʊm

 courtroom

kɔːz

 cause

kɔɪn

 coin

keə

 care

ˈkeəfli

 carefully

ˈkeəfʊl

 careful

ˈkeɪɒs

 chaos

ˈkeɪbl

 cable

keɪʤ

 cage

keɪk

 cake

ˌkeɪpəˈbɪlɪti

 capability

ˈkeɪpəbl

 capable

keɪs

case 

keɪv

 cave

kəˈkeɪn

 cocaine

kəˌlæbəˈreɪʃən

 collaboration

kəˈlæps

 collapse

kəˈləʊniəl

 colonial

kəˈlɛkʃən

 collection

kəˈlɛkt

 collect

kəˈlɛktə

 collector

kəˈlɛstəˌrɒl

 cholesterol

kəˈmɑːnd

 command

kəˈmɑːndə

 commander

kəˈmɒdɪti

 commodity

kəmˈbaɪnd

 combined

kəˈmɜːʃəl

 commercial

kəˈmɪʃən

 commission

kəˈmɪʃnə

 commissioner

kəˈmɪt

 commit

kəˈmɪti

 committee

kəˈmɪtmənt

 commitment

kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən

 communication

kəˈmjuːnɪkeɪt

 communicate

kəˈmjuːnɪkeɪt

communicate 

kəˈmjuːnɪti

 community

kəmˈpænjən

 companion

kəmˈpærɪsn

 comparison

kəmˈpeə

 compare

kəmˈpəʊnənt

 component

kəmˈpəʊz

 compose

kəmˈpɛl

 compel

kəmˈpɛlɪŋ

 compelling

kəmˈpɛtɪtə

 competitor

kəmˈpɛtɪtɪv

 competitive

kəmˈpiːt

 compete

kəmˈpjuːtə

computer 

kəmˈplaɪ

 comply

kəmˈplaɪəns

 compliance

kəmˈpleɪn

 complain

kəmˈpleɪnt

 complaint

kəmˈplɛksɪti

 complexity

kəmˈpliːt

 complete

kəmˈpliːtli

 completely

kəmˈpraɪz

 comprise

kənˈdɛm

 condemn

kənˈdɪʃən

condition 

kəˈneɪdiən

 Canadian

kəˈnɛkʃən

 connection

kəˈnɛkt

 connect

kənˈfɜːm

confirm 

kənˈfɛs

 confess

kənˈfɛʃən

 confession

kənˈfjuːz

 confuse

kənˈfjuːʒən

 confusion

kənˈfrʌnt

 confront

kənˈgrætjʊleɪt

congratulate 

kənˈkluːd

 conclude

kənˈkluːʒən

 conclusion

kənˈsɜːn

 concern

kənˈsɜːnd

 concerned

kənˈsɜːnɪŋ

 concerning

kənˈsɜːvətɪv

 conservative

kənˈsɛkjʊtɪv

 consecutive

kənˈsɛnsəs

 consensus

kənˈsɛnt

 consent

kənˈsɛpʃən

 conception

kənˈsiːd

 concede

kənˈsiːv

 conceive

kənˈsɪdə

 consider

kənˈsɪdə

consider 

kənˈsɪdərəbl

 considerable

kənˈsɪdərəbli

 considerably

kənˌsɪdəˈreɪʃən

 consideration

kənˈsɪst

 consist

kənˈsɪstənt

 consistent

kənˈsɪstəntli

 consistently

kənˈsjuːm

 consume

kənˈsjuːmə

 consumer

kənˈspɪrəsi

 conspiracy

kənˈstreɪnt

 constraint

kənˈstrʌkʃən

 construction

kənˈstrʌkt

 construct

kənˈsʌlt

 consult

kənˈsʌltənt

 consultant

kənˈsʌm(p)ʃən

 consumption

kənˈsʌm(p)ʃən

consumption 

kənˈteɪn

contain 

kənˈteɪnə

 container

kənˈtɛmpərəri

 contemporary

kənˈtɛnd

 contend

kənˈtɪnju(ː)

 continue

kənˈtɪnju(ː)

continue 

kənˈtɪnju(ː)d

 continued

kənˈtɪnju(ː)ɪŋ

 continuing

kənˈtɪnjʊəs

 continuous

kənˈtræktə

 contractor

kənˈtrəʊl

 control

kənˈtrɪbju(ː)t

 contribute

kənˈtrɪbjʊtə

 contributor

kənˈveɪ

 convey

kənˈvɜːʃən

 conversion

kənˈvɛnʃən

 convention

kənˈvɛnʃənl

 conventional

kənˈviːniəns

 convenience

kənˈvɪkʃən

 conviction

kənˈvɪns

 convince

kənˈvɪnst

 convinced

kəˈpæsɪti

 capacity

kəˈrɛkt

 correct

kəˈrɛktli

 correctly

kəˈriːən

 Korean

kəˈrɪə

 career

kəˈrɪkjʊləm

 curriculum

kəˈrʌpʃən

 corruption

kəˈsiːnəʊ

 casino

kəʊˌɒpəˈreɪʃən

 cooperation

kəʊˈɒpəˌreɪt

 cooperate

kəʊˈɒpəˌreɪt

cooperate 

kəʊˈɒpərətɪv

 cooperative

kəʊˈɔːdɪneɪtə

 coordinator

kəʊˈɔːdnɪt

 coordinate

kəʊd

 code

ˌkəʊəˈlɪʃən

 coalition

kəʊl

 coal

kəʊld

cold 

kəʊp

 cope

kəʊst

 coast

ˈkəʊstəl

 coastal

kəʊt

 coat

kəʊt

coat 

kəʊʧ

 coach

ˈkɜːtn

 curtain

kɜːv

 curve

ˈkɛmɪkəl

chemical 

ˈkɛmɪstri

 chemistry

kiː

 key

kiːp

keep 

kɪd

 kid

kɪk

kick 

kɪl

 kill

ˈkɪlə

 killer

ˈkɪlɪŋ

 killing

kɪŋ

 king

ˈkɪŋdəm

 kingdom

kɪs

 kiss

kɪt

kit 

ˈkɪʧɪn

 kitchen

kjuː

 cue

ˈkjuːbən

 Cuban

kjuːt

 cute

kjʊə

cure 

ˌkjʊərɪˈɒsɪti

 curiosity

ˈkjʊərɪəs

 curious

klɑːk

 clerk

klɑːs

 class

ˈklɑːsrʊm

 classroom

klæʃ

clash 

ˈklæsɪfaɪ

 classify

ˈklæsɪk

 classic